Beroepscode

Deze beroepscode is opgesteld door de NVZ, die als lid van de European Voice Teachers Association haar leden een kader wil bieden waarbinnen zangdocenten hun werk op een professionele en ethisch verantwoorde manier kunnen doen.

In hun interactie met leerlingen, collega’s en anderen wordt van zangdocenten verwacht dat ze een rolmodel kunnen zijn en aan een hoge standaard voldoen. Deze beroepscode bevat naast een aantal basiswaarden ook richtlijnen met betrekking tot vakkennis, professionele relaties en bedrijfsvoering.

Beroepscode

1. Basiswaarden
 • Ik ben mij bewust van mijn verantwoordelijkheid voor de kunst en laat me leiden door mijn toewijding aan de muziek, de kunst van het zingen en het zangonderwijs.
 • Ik ga vertrouwelijk om met informatie die ik ontvang van leerlingen/studenten en collega’s, en verwacht van hen hetzelfde.
 • Ik gedraag me correct in ethische kwesties binnen mijn zangpraktijk zoals hieronder beschreven.

 

2. Vakkennis

Ik erken het belang van permanente educatie: dat mijn kennis van ons vakgebied actueel is en blijft, zodat goed zangonderwijs wordt gewaarborgd en de geloofwaardigheid van ons werk wordt gestimuleerd. Daarom voel ik mij verantwoordelijk om mijn kennis steeds te verbreden en te actualiseren op het gebied van:

 • muzikale uitvoeringspraktijk
 • fysiologie
 • techniekmethodiek-didactiek
 • onderzoek
 • psychologie
 • ondernemerschap

Ik vind het belangrijk om steeds kritisch en eerlijk te blijven reflecteren op mijn eigen zangonderwijskundige kennis en -kwaliteiten.

 

3. Professionele relaties

Ten aanzien van mijn collega’s:

 • Ik waardeer en respecteer de kennis en resultaten van mijn collega’s.
 • Ik streef naar actieve deelname aan intervisie en workshops waarbij collega’s wederzijds van elkaars kennis kunnen profiteren.
 • Ik maak op constructieve manier mogelijke verschillen van inzicht met collega’s bespreekbaar.

 

Ten aanzien van mijn studenten/leerlingen:

 • Mijn belangrijkste taak is het talent en persoonlijke doelen van mijn studenten/leerlingen zo goed mogelijk verder te ontwikkelen.
 • Ik sta open voor feedback en vragen van mijn studenten/leerlingen en ga er op passende wijze mee om.
 • Ik creëer een positieve lessfeer en zal de leerling/student begeleiden naar zo veel mogelijk onafhankelijkheid.
 • Ik respecteer de eigenheid van elke student/leerling en erken de mogelijke verschillen van inzicht tussen hoe zij mijn zangonderwijs ervaren, en zoals ik die zelf zie.
 • Ik zal hen helpen bij het realistisch en gewetensvol evalueren van hun talenten.
 • Ik ben me bewust van de kwetsbaarheid van mijn leerlingen/studenten tijdens de zangles op lichamelijk en emotioneel vlak en ga daar met gepaste zorgvuldigheid mee om.
 • Ik realiseer me dat ik mij als zangdocent in een machtpositie bevind ten opzichte van mijn studenten/leerlingen en zal deze positie niet misbruiken, waaronder begrepen seksueel grensoverschrijdend gedrag. https://mores.online
 • Bij een vermoeden van misbruik van de leerling/studenten buiten de leskamer zal ik professionele wegen zoeken om dit te melden. https://www.ikvermoedhuiselijkgeweld.nl
 • Ik houd mijn privéleven gescheiden van mijn lespraktijk.
 • Ik stuur studenten met stemproblemen tijdig door voor consult bij een foniater en/of gespecialiseerde logopedist of ga daarmee in overleg. https://www.stemplatform.nl
 • Ondanks dat psychische aspecten een rol spelen bij het zingen, ben ik geen psychologisch hulpverlener.

 

4. Bedrijfsvoering
 • Ik formuleer duidelijke lesvoorwaarden en maak die toegankelijk voor mijn leerlingen/studenten. Dit heeft onder andere ook betrekking op (geluids)opnames gemaakt in de les.
 • Ik ben op de hoogte van de privacy wetgeving AVG en houd me daaraan. Achter de ledenknop staat een handleiding voor leden van de NVZ.
 • Ik hanteer tarieven die recht doen aan mijn expertise. Zie richtlijn tarieven op de website van de NVZ.