Ethische code

Al de leden van de NVZ worden geacht zich te houden aan de ethische code die door de koepelorganisatie EVTA is opgesteld.

Ethische code

1. Basiswaarden
Ik beloof

 • professioneel gedrag na te streven op alle gebieden van mijn werk, gemotiveerd door mijn gevoel van verantwoordelijkheid tegenover mijn medeburgers, mijn land en zijn wetten.
 • mij voortdurend bewust te zijn van mijn verantwoordelijkheid voor de kunst, en me te laten leiden door mijn toewijding aan de muziek, de kunst van het zingen en de pedagogie.
 • de waarde van de culturele diversiteit te erkennen en het wederzijdse respect fundamenteel voor mijn werk te stellen.
 • mijn persoonlijke houding aan te passen aan de bedrijfsethiek.


2. Onze kennis
Ik erken

 • dat de huidige kennis van mijn vakgebied essentieel is voor kwalitatief hoogstaand onderwijs en de geloofwaardigheid van mijn werk. Daarom acht ik het mijn verantwoordelijkheid mijn kennis van de fysiologische, psychologische, technische en muzikale inhoud van mijn vakgebied, te verbreden en te actualiseren.
 • dat de kennis van mijn studenten, hun leeftijd en ontwikkelingsfactoren, hun persoonlijkheid en hun motivatie om te zingen, een gedifferentieerde benadering van zangtechniek en zangonderwijs vereist. Ik beschouw het als mijn verantwoordelijkheid om voortdurend verder mijn kennis van de pedagogiek en de wetenschap te ontplooien.
 • de toenemende noodzaak van permanente evaluatie van mijn werk.
 • mijn verantwoordelijkheid om kritisch en eerlijk te reflecteren over mijn eigen pedagogische praktijk, beloof niet aan mijn zwakheden toe te geven en mijn tekorten niet te minimaliseren.
 • Ik acht het tevens mijn verantwoordelijkheid om de kennis en de perceptie van mijn collega’s te respecteren.
 • Ik beschouw het als mijn verantwoordelijkheid om kritische opmerkingen en vragen van mijn studenten en hun publiek op gepaste wijze te benaderen.


3. Professionele relaties:
Relaties met betrekking tot mijn collega’s laten zich leiden door wederzijds respect.
Daarom beloof ik

 • relaties met professionele collega’s aan te gaan in overeenstemming met de waarden van wederzijds respect.
 • als individu bij te dragen aan een goede werksfeer in mijn professionele omgeving.
 • actief te zoeken naar communicatie met collega’s en om hun kritiek te overwegen; dit beschouw ik als een vitaal en nuttig aspect van mijn professionele verantwoordelijkheid.
 • de resultaten van mijn collega’s te respecteren.
 • me te onthouden van het lesgeven aan leerlingen van andere docenten zonder hun medeweten.
 • het zoeken naar passende middelen voor de aanpak van misbruik, en hierover duidelijk te communiceren.


Mijn relatie tot mijn studenten wordt gekenmerkt door de wens om hun talenten en ontwikkeling zo goed mogelijk (verder) te ontwikkelen. Mijn eerste zorg is het bevorderen van hun fysieke en emotionele gezondheid en welzijn.
Daarom beloof ik

 • een positieve sfeer te creëren in de begeleiding naar zelfstandigheid.
 • het respect voor de eigenheid van elke student te erkennen.
 • te luisteren naar hun vragen en opmerkingen en deze ernstig te nemen.
 • hun talenten realistisch en nauwgezet te evalueren zodat ze voldoende gestimuleerd worden. Tevens beloof ik niet onrealistisch te zijn over hun professionele mogelijkheden.
 • de studenten duidelijke informatie te geven met betrekking tot hun verwachtingen en verantwoordelijkheden en het formuleren van duidelijke afspraken met betrekking tot financiële aangelegenheden.
 • mijn studenten bij optredens en wedstrijden te ondersteunen.
  mijn studenten te begeleiden naar onafhankelijkheid door het vermijden van elke vorm van afhankelijkheid en met respect voor hun vrijheid als ze ervoor kiezen om hun eigen weg te gaan.


Op alle vlakken zal ik mijn houding laten leiden door het volgende principe: ik zal proberen om anderen te behandelen zoals ik zelf behandeld wil worden.

"Kennis geeft ons kracht,
ervaring geeft ons vrede en vertrouwen
maar de liefde en toewijding geeft ons grootheid."

"Wissen gibt uns Stärke,
Erfahrung gibt uns Ruhe und Gelassenheit,
Liebe und Hingabe aber gibt uns Maat."

Prof. Berthold Schmid, Präsident BDG
Bevestigd in augustus 2006 tijdens de jaarlijkse vergadering van de EVTA Raad in Wenen, Oostenrijk