Bestuursbericht

Bestuursbericht

Op 13 oktober 2020 zijn er nieuwe corona-maatregelen afgekondigd. Het NVZ-bestuur meent er goed aan te doen hierover een verklaring af te geven die hopelijk de leden houvast biedt bij het inrichten van de zang- en (muziek)lespraktijk. Onderstaande interpretatie van de afgekondigde regels is naar beste eer en geweten opgesteld en mede gebaseerd op de antwoorden van het ministerie op vragen van onder meer de Kunstenbond. Na de persconferentie van dinsdag 17 november is er voor het 1 op 1 lesgeven niets veranderd.

 

 1. Uitgangspunt van de corona-maatregelen is het streven om verspreiding van het virus af te remmen. Hierom zijn massabijeenkomsten en bepaalde aangewezen sectoren (horeca, sport) in de ban gedaan. Samenkomsten waar mensen geregistreerd kunnen worden (naam, telefoon en email), zijn tot een maximum van 30 personen beperkt. Dit geldt expliciet voor theaters, verenigingen en uitvaarten.
 2. Hetzelfde geldt voor alle contactberoepen waar dan een mondkapjesplicht van toepassing is.
 3. Ook voor de cultuur is er expliciet een uitzondering gemaakt: het is kinderen en volwassen toegestaan om kunst te beoefenen, te repeteren en op te treden. Dit betekent dat de professionele begeleiding hierbij, mede door onze leden, logischerwijs ook toegestaan is. In die gedachtegang ligt ook de conclusie besloten dat lesgeven toegestaan is.
 4. Hetzelfde geldt voor de professionele beoefening van kunst, dus het repeteren, en optreden door onze leden. In de afkondiging van de regels is daarbij nog extra expliciet duidelijk gemaakt dat dit ook geldt voor zangers. Er wordt dan verwezen naar de protocollen van de branches en de richtlijnen van het RIVM, die onder meer voorschrijven extra afstand te houden. Bij blazers werd dit zelfs geconcretiseerd tot 2 meter afstand.
 5. Ook is expliciet aangegeven dat het zangkoren en professionele en amateurzangers toegestaan is in groepen hun activiteiten weer op te pakken, aldus de overheid, die andermaal duidelijk maakt dat de zangkunst als zodanig geen bedreiging vormt voor de volksgezondheid.
 6. Bij het afkondigen van deze regels en het maken van deze specifieke uitzonderingen voor kunst en cultuur wordt er ook verwezen naar basisregels rond corona, zoals er nu gelden voor meer gespecificeerde locaties: er gelden specifieke regels voor “binnen”, “buiten”, als ook voor “binnenruimtes waar mensen op 1 plaats zijn” zoals de theaters, verenigingen en uitvaarten van punt 1. Het lezen van de regels in samenhang met elkaar leidt tot de nu soms heersende verwarring.
 7. De makkelijke samenhangregel is die van “buiten”. “Buiten” mag je met maximaal vier personen samenscholen, met in acht nemen van de voorgeschreven 1,5 meter afstand. Dus op straat lesgeven of samen zingen mag tot vier personen, inclusief docent, en op gepaste afstand van 1,5 meter van elkaar. In de winter – en ook overigens – is dit natuurlijk verder niet relevant.
 8. Iets moeilijker wordt het met de “30-personen binnenruimte-regel”. Deze regel lezend in samenhang met de vrijstellingen voor kunst en cultuur (punt 1 t/m 5), leidt tot de conclusie dat het onze leden toegestaan is zelf muziek te maken in die “binnenruimte”. Ook is het toegestaan anderen te onderwijzen, coachen, dirigeren, instrueren of op andere wijze te ondersteunen in die kunstbeoefening. Hierbij moeten dan de regels voor “binnenruimtes” nageleefd worden, waaronder het doen van een gezondheidscheck bij binnenkomst, het registreren van de gasten, het placeren van de gasten, het niet laten rouleren van de gasten. 
 9. De lastigste interpretatie is verbonden met de algemene regel voor “binnen”. Die regel behelst het dringende advies om thuis niet meer dan drie personen per dag te ontvangen. De overheid voegt daaraan toe dat dit niet een verplichting is. Dat betekent dat de overheid daarmee aangeeft dat er niet handhavend opgetreden kan worden (boetes), tenzij er overlast wordt veroorzaakt of de volksgezondheid in gevaar wordt gebracht. In samenhang met de vrijstellingen voor kunst en cultuur is een veilige interpretatie van deze regel dat het thuis beoefenen van kunst en cultuur toch weer meer aan banden is gelegd dan de vrijstellingen lijken te suggereren. Indien het dus bedrijfsmatig mogelijk is, adviseert het bestuur haar leden zich aan dit advies te houden en bij meer dan drie leerlingen of kunstbeoefenaren gebruik te maken van online middelen.
 10. Een andere interpretatie van de regel voor “binnen” in samenhang met de vrijstellingen voor kunst en cultuur, haakt aan bij de regel voor dansers en acteurs, de regels voor de contactberoepen en de regels voor (grotere) binnenruimtes. Voor die dansers, contactberoepen en (grotere binnenruimtes) wordt namelijk een verdere inbreuk op de “social distancing” toegestaan omdat dat noodzakelijk is. De redenering is dan dat ook voor veel situaties in de zang- en (muziek)lespraktijk er vergelijkbare noodzakelijkheden spelen. Bovendien hebben veel leden een afzonderlijke ruimte voor deze zang- en (muziek)lespraktijk, waarmee het de vraag is of dat dient te gelden als “thuis” of als (kleine) binnenruimte. De regel voor “binnen” is daarnaast een dringend advies. Al met al kunnen leden dus beargumenteerd afwijken van dat advies, indien en voor zover zij overigens al het mogelijke doen om de verspreiding van het virus te voorkomen. Dus altijd handen wassen, ontsmetten, gezondheidscheck, registratie en 1,5 meter afstand houden.
 11. Het NVZ-bestuur is verheugd dat – mede door de aanhoudende lobby van de vereniging – de zangers en andere kunst en cultuurmakers expliciet genoemd worden in de nationale coronaregels. Het NVZ-bestuur onderschrijft het daarbij genoemde uitganspunt dat bij gebruikmaking van die uitzonderingspositie wel alle virus-remmende maatregelen toegepast worden. Dus handenwassen, 1,5 meter afstand houden en ventileren. Het bestuur hoopt met deze uitleg de leden in staat te hebben gesteld hun eigen zang- en (muziek)lespraktijk zo in te richten dat zij maximaal bij kunnen dragen aan het nationale streven het coronavirus eronder te krijgen.

 

Tot zover de verklaring van het NVZ-bestuur. Het bestuur beantwoordt graag vragen van individuele leden via de contactadressen op de website. Het bestuur zal ook de ontwikkelingen blijven volgen en – mede in overleg met andere beroepsverenigingen en Kunstenbond – eventuele aanpassingen en veranderingen aanbrengen in deze verklaring.