Overleg Kunstenbond met het Ministerie van OCW

Overleg Kunstenbond met het Ministerie van OCW

Het NVZ Bestuur heeft kennisgenomen van het overleg dat de Kunstenbond heeft gehad met het Ministerie van OCW. Op de site van de Kunstenbond is daarvan een weerslag gegeven. Ook heeft het NVZ Bestuur kennisgenomen van het feit dat bijvoorbeeld de conservatoria in beperkte vorm doorgaan met onderwijs. Een aantal leden hebben zich bij het bestuur gemeld. En ook is de gedachtenvorming weer een stapje verder. Tijd voor een update van onze laatste update.

 

  1. Het NVZ Bestuur beschouwt de uitgangspunten van de huidige lockdown duidelijk. Alle Nederlanders moeten hun best doen om de verspreiding van het virus tegen te gaan en daarmee een ontsporing van ons zorgstelsel helpen te voorkomen. Voor iedereen geldt ten minste de basisregel van handen-wassen-en-1,5-meter-afstand-en-bij-klachten-thuisblijven.
  2. Het NVZ Bestuur noteert dat het professionele musici toegestaan is hun vak uit te oefenen, ook op plekken die in het algemeen gesloten dienen te zijn. Een en ander onder de voorwaarde dat die beroepsuitoefening als noodzakelijk geldt, zonder publiek (dus wel repeteren en streamen), en de basisregels in acht wordt genomen. In de toepasselijke noodwet heet dat de uitzondering voor de podiumkunstenaars.
  3. Het NVZ Bestuur stelt vast dat in deze (nieuwe) noodwet cultuureducatie niet (meer) onder het hoofdstuk “onderwijs” of “contactberoepen” valt, maar onder het hoofdstuk podiumkunsten. Voor de podiumkunsten is bepaald dat niet-professionele uitoefening daarvan nu verboden is. Of in andere woorden, alle voor publiek toegankelijke locaties zijn (voor amateurs) gesloten.
  4. Het NVZ Bestuur wijst op de conclusie hiervan, namelijk dat eventuele lessen aan huis onder de regels voor “bezoek aan huis” vallen. En die regels zijn dat maximaal twee volwassen ontvangen mogen worden per dag. Voor kinderen is geen maximum gesteld. In andere woorden, daar waar zulke lessen aan huis noodzakelijk zijn kan dus een zekere voortzetting van de lespraktijk beargumenteerd worden. In de woorden van de Kustenbond en het ministerie: het ontvangen van cursisten en leerlingen wordt afgeraden maar is niet bij wet verboden.
  5. Het NVZ Bestuur sluit deze update af met een verwijzing naar de hoofdregel (thuis blijven) en de mogelijkheden van online lesgeven. De leden wordt wijsheid toegewenst voor het maken van deze ingewikkelde afweging.