Stand van zaken Coronacrisis

Stand van zaken Coronacrisis

Zanglessen

Op 28 april 2020 is op vragen van leden van de Tweede Kamer door minister Van Engelshoven bevestigd dat individuele muzieklessen toegestaan zijn mits de regels van het RIVM in acht worden genomen. Zie knmo: Individuele-muzieklessen-toegestaan.pdf, zie voor het NVZ protocol zangles-in-tijden-van-het-coronavirus

Koornetwerk Nederland

Op 7 mei stuurde Koornetwerk Nederland een 15-miljoen-zangers-onzeker-over-veiligheid-van-zingen  uit waarin de onzekerheid over de veiligheid van zingen, en dan vooral in koorverband, werd besproken. Het RIVM stelde dat koorrepetities tot 30 personen (op 1,5 meter afstand) vanaf 1 juni weer zou kunnen.

Er zijn echter veel tegenstrijdige berichten over ademstroom en aerosolen. De TU’s in Delft en Eindhoven zijn daar nu onderzoek naar aan het doen. Tot er duidelijkheid is raadt Koornetwerk Nederland koorrepetities vanaf 1 juni af.

Koornetwerk Nederland: ‘Vanwege het grote aantal directe risicogroepen binnen de 1,5 miljoen actief samenzingende Nederlanders acht Koornetwerk Nederland een dergelijke aanbeveling zonder de uitkomst van gericht wetenschappelijk onderzoek prematuur en onverstandig’.

Kunsten ‘92 – Creatieve Coalitie

Op 7 mei is er gedebatteerd in de Tweede Kamer over ‘Cultuur en Corona’.
De extra € 300 miljoen is goedgekeurd.

Tijdens het debat hebben meerdere partijen bij het Kabinet aangedrongen op extra maatregelen om de Kunstsector verder te ondersteunen en door de crisis te loodsen. De Creatieve Coalitie: ‘We ziet het als steun in de rug dat de Kamer erkent dat een aanvullend steunpakket voor de culturele en creatieve sector zeer urgent is, niet alleen voor werkenden en makers en voor niet-gesubsidieerde partijen (die beiden buiten de boot dreigen te vallen), maar ook met het oog op de grote uitdagingen die op de langere termijn op ons afkomen. De coronamaatregelen voor cultuur (zoals beperkingen van aantallen bezoekers en afstand houden) hebben verstrekkende gevolgen voor de sector, zeker nu ook bekend is gemaakt dat evenementen waarschijnlijk pas over geruime tijd weer georganiseerd mogen worden.’

Het is nog niet heel erg concreet, maar de politieke wil is er duidelijk. We blijven lobbyen.

In een brief van 11 mei aan de woordvoerders Economische zaken van de Tweede kamer stelt de Taskforce Culturele en Creatieve sector daarom de volgende concrete zaken voor:

  1. Verleng het bestaande generieke steunpakket en breid de TOGS-regeling uit.
  2. Roep een zzp-overbruggingsregeling in het leven.
  3. Creëer een schadecompensatieregeling en een garantiefaciliteit voor onverzekerbare risico’s getroffen sectoren.
  4. Stimuleer (innovatief) publiek opdrachtgeverschap door het vergroten van budgetten en het breder toegankelijk maken van bestaande innovatiestimuleringsregelingen.
  5. Stimuleer en match private investeringen in de culturele en creatieve sector en publiek- private samenwerking (PPS).
  6. Beïnvloed de vormgeving van een EU-noodsteunpakket voor de culturele en creatieve sector.

 

De brief eindigt met:
“De culturele en creatieve sector is blij met de door het kabinet op 15 april jl. toegezegde incidentele bedrag van €300 miljoen voor steun voor de culturele sector. Over de bestemming van deze middelen wordt binnen twee weken meer bekend. Nu al is duidelijk dat deze middelen vrijwel geheel worden ingezet voor door het Rijk gesubsidieerde culturele instellingen en fondsen. Het niet- gesubsidieerde deel van de culturele en creatieve sector komt vrijwel niet aanmerking voor dit noodsteunpakket.

De moties die uw Kamer gedurende deze crisis bij herhaling heeft aangenomen zien wij als belangrijke steun voor bovenstaand pleidooi. Net als overigens de steun van publiek en samenleving. Want: ‘Je weet pas wat je mist als het er niet meer is’.”