Privacy

Privacyverklaring NVZ

Algemeen

Dit is de privacyverklaring van de Nederlandse Vereniging van Zangpedagogen (NVZ), gevestigd te Amsterdam. Met deze privacyverklaring informeert de NVZ haar leden en andere betrokkenen hoe zij omgaat met de bescherming van persoonsgegevens.

Contactgegevens

De NVZ kan bereikt worden via de volgende algemene kanalen: Website: www.zangpedagogen.nl  Telefoon secretaris: +31 6 23 37 26 99

De NVZ heeft de secretaris van het bestuur, op dit moment Hannelore Wagemakers-van Setten, aangewezen als verantwoordelijke voor de verwerking en bescherming van de persoonsgegevens van de leden van de NVZ. Zij is te bereiken via secretariaat@zangpedagogen.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

De NVZ verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken

 • Voor- en achternaam
 • Adres
 • Postcode
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • E-mail adres
 • IP adres (Website)
 • Behaalde diploma’s
 • Gegevens opgeslagen in sociale-media-kanalen (indien van toepassing bijvoorbeeld leeftijd)
 • Gegevens opgeslagen rond betalingsverkeer (bankrekeningnummer en tenaamstelling rekening)
Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken

De NVZ verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het inschrijven als nieuw lid
 • Het incasseren van de jaarlijkse contributie
 • Het versturen van maandelijkse digitale nieuwsbrieven en 2x per jaar het vakblad Vocazine
 • Voor werkende leden de registratie op de website
 • Het voldoen aan een wettelijk plicht zoals gegevens die nodig zijn voor belastingaangifte
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De NVZ bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. De volgende bewaartermijnen worden voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens gehanteerd:

 • NAW, 5 jaar, wettelijk
 • E-mailadres, 5 jaar, wettelijk
 • Telefoonnummer, 5 jaar, wettelijk
 • IBAN, 5 jaar, wettelijk

Overige gegevens worden verwijderd binnen een jaar na beëindiging van het lidmaatschap.

Delen van persoonsgegevens met derden

De NVZ verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou (zoals het administreren van lidmaatschapsgelden) of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Van de bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht (boekhoudsysteem en website), hebben wij de privacyverklaring gecontroleerd en vastgesteld dat die eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens waarborgen. De NVZ blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Tijdens symposia en workshops worden foto’s gemaakt die geplaatst kunnen worden op de website en/of Facebook. Deelnemers aan de activiteiten van de NVZ geven automatisch toestemming voor het plaatsen van beeldmateriaal waar ze op te zien zijn, tenzij ze daar bezwaar tegen maken.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De NVZ gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door de NVZ, en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie en/of verwijdering van je persoonsgegevens en/of overdracht daarvan, en/of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar hiervoor genoemde Functionaris Gegevensbescherming.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk op jouw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De NVZ neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via secretariaat@zangpedagogen.nl

Contact en klachten

Indien je ontevreden bent met de bescherming van jouw persoonsgegevens of de wijze waarop aan deze privacyverklaring uitvoering wordt gegeven wordt het op prijs gesteld als je dit mondeling of schriftelijk kenbaar maakt aan de NVZ. Als de afwikkeling van deze klacht niet naar wens is kan altijd contact opgenomen worden met de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Voor (overige) vragen over deze privacyverklaring kunt u contact opnemen met het secretariaat van de NVZ: secretariaat@zangpedagogen.nl

Mei 2018